Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

1r Reis 4

1r Reis :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

La cort de Salomó
4
El rei Salomó era el sobirà de tot Israel. Aquests eren els alts càrrecs de la seva cort: Azariahu, fill de Sadoc, sacerdot; Elihóref i Ahià, fills de Xixà, cancellers; Jehoixafat, fill d'Ahilud, cronista; Benaiahu, fill de Jehoiadà, general en cap de l'exèrcit; Sadoc i Abiatar, sacerdots; Azariahu, fill de Natan, cap dels governadors; Zabud, fill de Natan, sacerdot i home de confiança del rei; Ahixar, cap del palau reial, i Adoram, fill d'Abdà, que dirigia els treballs públics.
Salomó tenia dotze governadors sobre tot Israel, que subministraven els queviures per al rei i l'administració reial. A cada un li pertocava de proveir durant un mes de l'any. Els seus noms eren els següents: El fill d'Hur, que s'estava a la regió muntanyosa d'Efraïm. El fill de Dèquer s'estava a Macàs, a Xaalbim, a Bet-Xèmeix i a Elon de Bethanan. 10 El fill d'Hèssed, a Arubot; tenia Socó i tota la comarca d'Héfer. 11 El fill d'Abinadab tenia tota la serralada de Dor; la seva dona era Tafat, filla de Salomó. 12 Baanà, fill d'Ahilud, tenia Tanac, Meguidó i tot Bet-Xean, que és tocant a Saretan, sota de Jizreel, és a dir, des de Bet-Xean fins a Abel-Meholà i fins passat Jocneam. 13 El fill de Guèber s'estava a Ramot-Galaad; tenia els Poblets de Jaïr, fill de Manassès, a Galaad; tenia també el districte d'Argob, a Basan: seixanta grans ciutats amb muralles i portes amb forrellats de bronze. 14 Ahinadab, fill d'Idó, s'estava a Mahanaim. 15 Ahimaas, a Neftalí; també aquest s'havia casat amb una filla de Salomó, Bassemat. 16 Baanà, fill d'Huixai, tenia els territoris d'Aser i Zabuló. 17 Jehoixafat, fill de Parúah, tenia el territori d'Issacar. 18 Ximí, fill d'Elà, el de Benjamí. 19 Guèber, fill d'Urí, s'estava al país de Galaad, la terra de Sehon, rei dels amorreus, i d'Og, rei de Basan. A més, hi havia un governador per al país de Judà.
20 La població de Judà i Israel era tan nombrosa com els grans de sorra de la vora de la mar. Menjaven, bevien i eren feliços.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 11/1/2019