Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

Eginak 8,9-24

Eginak :Sarrera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

9 Bazen hirian Simon zeritzan gizon bat, aspalditik aztikeriara emana
8,9 aztikeriara emana 13,6.8; 19,19.
; Samariako jende guztia txunditurik zeukan, norbait apartekotzat agertzen baitzuen bere burua. 10 Denak, handi eta txiki, hari lotuak zeuden, hau ziotelarik: «Jainkoaren ahalmena dugu gizon hau, “Ahalmen Handi” deritzana».
11 Hari lotuak zeuden, bada, bere aztikeriaz txunditurik baitzeuzkan aspaldidanik. 12 Baina Felipek Jainkoaren erregetza
8,12 Jainkoaren erregetza 1,3+. // berri ona hots egin 5,42+. // bataioa hartu 2,38+.
eta Jesu Kristoren berri ona hots egitean, sinetsi egin zioten eta bataioa hartu denek, gizon eta emakume. 13 Simonek berak ere sinetsi egin zuen eta bataioa hartu, eta ez zen Feliperen ondotik aldentzen. Gertatzen ziren mirariak eta egintza ahaltsuak
8,13 mirariak eta egintza ahaltsuak 2,43+. // txunditurik 2,7+.
ikusirik, erabat txunditurik zegoen.
14 Jerusalemen zeuden apostoluek, Samariak Jainkoaren hitza onartu zuela jakitean, Pedro eta Joan bidali zituzten hara.
8,14 apostoluak Jerusalemen 8,1. // Jainkoaren hitza 4,29+. // Pedro eta Joan bidali 3,1+. Ik. 11,22.
15 Iritsi zirenean, samariarren alde otoitz egin
8,15 otoitz egin 6,6+. // Espiritu Santua hartu 1,8+.
zuten, Espiritu Santua har zezaten. 16 Izan ere, artean haietako inorengana jaitsi gabe zegoen Espiritua; Jesus Jaunaren izenean bataiaturik bakarrik zeuden. 17 Beraz, Pedrok eta Joanek eskuak buruan ezarri
8,17 eskuak ezarri: Ik. 6,6 oh.
zizkieten, eta Espiritu Santua hartu zuten.
18 Simonek, apostoluek jendeari eskuak ezartzean Espiritua etortzen zitzaiela ikusirik, dirua eskaini zien, 19 esanez:
–Emadazue niri ere ahalmen hori, eskuak ezartzen dizkiedan guztiek Espiritu Santua har dezaten.
20 Pedrok erantzun zion:
–Lehertuko ahal haiz heure diruarekin, Jainkoaren dohaina diruz erosten dela uste izateagatik!
8,18-20 Istorio honetako protagonistaren izenetik dator, hain zuzen, simonia hitza, gauza sakratuen salerosketa adierazteko erabilia.
8,20 Espiritua Jainkoaren dohaina 2,38; 10,45; 11,17; Lk 11,13.
21 Hik ez duk honetan eskurik, ez parterik, hire kontzientzia ez baita zuzena Jainkoaren aurrean.
8,21 Jainkoaren aurrean zuzena ez Sal 78,37.
22 Damu hadi, bada, heure gaiztakeriaz, eta otoitz egiok Jaunari ea burutapen hori barkatzen dian. 23 Gutiziaz betea
8,23 Gutiziaz betea Dt 29,17. // gaiztakeriari lotua Is 58,6.
ikusten haut eta gaiztakeriari lotua.
24 Simonek erantzun zuen:
–Otoitz egiozue Jaunari nire alde, zuek esandakorik gerta ez dakidan.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2019-1-11