Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Gènesi 11%2C29

Gènesi :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

La torre de Babel
11
En tota la terra es parlava una sola llengua i es feien servir les mateixes paraules. Els homes van emigrar des de l'orient, trobaren una plana al país de Xinar i la van poblar. Llavors parlaren entre ells de fer maons i coure'ls al forn. Així començaren a fer servir maons en lloc de pedra, i asfalt en lloc de morter.
Després van dir:
--Vinga, edifiquem-nos una ciutat i una torre que arribi fins al cel; així ens farem un nom i no ens dispersarem per tota la terra.
El Senyor va baixar per veure la ciutat i la torre que construïen els homes, i es digué: «Tots formen un sol poble i parlen una sola llengua. Si aquesta és la primera obra que emprenen, des d'ara cap dels seus projectes no estarà fora del seu abast. Baixem a posar confusió en el seu llenguatge perquè no s'entenguin entre ells.»
Així el Senyor els va dispersar des d'aquella regió per tota la terra, i van abandonar la construcció de la ciutat. Per això aquella ciutat porta el nom de Babel, perquè allà el Senyor va posar la confusió en el llenguatge de tota la terra, i des d'allà el Senyor va dispersar els homes arreu de la terra.
Descendents de Sem
10 Llista genealògica dels descendents de Sem. Dos anys després del diluvi, quan Sem tenia cent anys, va engendrar Arfaxad. 11 Després del naixement d'Arfaxad, Sem encara va viure cinc-cents anys i tingué fills i filles.
12 Arfaxad tenia trenta-cinc anys quan va engendrar Xèlah.
13 Després del naixement de Xèlah, Arfaxad encara va viure quatre-cents tres anys i tingué fills i filles.
14 Xèlah tenia trenta anys quan va engendrar Éber. 15 Després del naixement d'Éber, Xèlah encara va viure quatre-cents tres anys i tingué fills i filles.
16 Éber tenia trenta-quatre anys quan va engendrar Pèleg. 17 Després del naixement de Pèleg, Éber encara va viure quatre-cents trenta anys i tingué fills i filles.
18 Pèleg tenia trenta anys quan va engendrar Reú. 19 Després del naixement de Reú, Pèleg encara va viure dos-cents nou anys i tingué fills i filles.
20 Reú tenia trenta-dos anys quan va engendrar Serug. 21 Després del naixement de Serug, Reú encara va viure dos-cents set anys i tingué fills i filles.
22 Serug tenia trenta anys quan va engendrar Nahor. 23 Després del naixement de Nahor, Serug encara va viure dos-cents anys i tingué fills i filles.
24 Nahor tenia vint-i-nou anys quan va engendrar Tèrah. 25 Després del naixement de Tèrah, Nahor encara va viure cent dinou anys i tingué fills i filles.
26 Tèrah tenia setanta anys quan va engendrar Abram, Nahor i Aran.
Descendents de Tèrah
27 Llista genealògica dels descendents de Tèrah. Tèrah va ser el pare d'Abram, Nahor i Aran. Aran tingué un fill que es va dir Lot. 28 Però Aran va morir abans que el seu pare Tèrah, al seu país natal, a Ur de Caldea.
29 Abram i Nahor es van casar: la muller d'Abram es deia Sarai i la de Nahor es deia Milcà; era filla d'Aran i germana d'Iscà. 30 Sarai no tenia fills perquè era estèril.
31 Tèrah va prendre el seu fill Abram, el seu nét Lot i la seva nora Sarai, muller d'Abram, i des d'Ur de Caldea s'encaminà amb ells cap al país de Canaan. Però, arribats a Haran, s'hi quedaren a viure. 32 Tèrah morí a Haran a l'edat de dos-cents cinc anys.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 11/1/2019